Fret & pardeh Tar , Satar  $9.00
Skin tombak  $75.00
Pegs,goshi Tar $45.00
Mezrab Tar Regular  $9.00
Brighe Tar  $9.00
String Tar 6st $35.00
String Tar $9.00
Mezrab satar $5.00
Peges &goshi Settar 4st $32.00
Brighe Settar $9.00
String Setar 4 st $21.00
String Setar 1st  $8.00
Mezrab Santur #1  $45.00
Mezrab Santur #2  $30.00
Mezrab Santur #3 $25.00
String Santur 1st $8.00
Bridge Santur 1st $7.00
BUY NOW